Reactie's op stellingen van het Kieskompas
February 13, 2022

In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor deze jongeren

SRH is van mening dat positiviteit loont en dat jongeren moeten worden gestimuleerd om sociale dingen te doen, straffen is de laatste optie voor SRH.

Het vuurwerkverbod voor consumentenmoet ook na corona blijven

SRH is van mening dat onze tradities moeten blijven bestaan als het geen mensen schaadt, daarom wil SRH zo snel mogelijk van het vuurwerk verbod af.

De lening voor starters op de woningmarkt (starterslening) moet omhoog

SRH is van mening dat de prijzen van starterswoningen veel te hoog liggen inHaarlemmermeer, SRH wil het probleem oplossen bij de kern en niet oplossen doorstarters een grote schuld aan te laten gaan voor de koop van een veel te dure woning.

De gemeente moet een investeringsfonds oprichten om zelf woningen te bouwen, ook als dit grote financiële risico’s oplevert

SRH is van mening dat in deze woningmarkt de enige optie is om zelf betaalbare woningen te bouwen, of te bouwen op grond van de gemeente. Dit omdat enorm zal schelen inde prijs die de inwoner betaald. Met deze woningnood zal er geen enkel risicozijn om zelf woningen te bouwen.

De hondenbelasting moet worden afgeschaft

SRH is van mening dat hondenbelasting een nutteloze belasting is en vind ook dat inwoners niet belast moeten worden op het bezit van een huisdier.

Om de gemeentelijke voorzieningen in stand te houden mag de OZB (de belasting op huizen of bedrijfspanden) worden verhoogd

SRH is van mening dat de belasting op het bezit van een huis verlaagd mag worden, mits het gaat om de woning waar men zelf in woont. Wij willen af van huisjesmelkers.

De gemeente moet mensen met eenbijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

SRH is van mening dat men niet vooraf kan zeggen om welke reden iemand recht heeft op eenuitkering, daarom zullen wij ook nooit iemand verplichten een tegenprestatie televeren.

De gemeente moet taken kunnen overdragen aan dorps- en wijkraden

SRH is van mening dat dorps- en wijkraden een toevoeging hebben aan onze gemeente maar wij vinden ook dat het altijd de taak is van het gemeentebestuur om zelf hun taken uit te voeren.

In het centrum van Hoofddorp moet meer groen komen, ook al gaat dit ten koste van parkeerplaatsen

SRH is van mening dat er ten alle tijden genoeg parkeergelegenheid moet zijn, wij willen nooit naar de Amsterdamse parkeertarieven die worden gecreëerd door schaarste.

De gemeente moet woningeigenaren subsidie geven om zich los te koppelen van de gasaansluiting

SRH is van mening de gemeente mensen welk kan stimuleren om van het gas af te gaan maar alleen als inwoners dat zelf willen, wij willen dit nooit verplichten aan onze inwoners.

In plaats van inwoners restafval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen (nascheiding)

SRH is van mening dat het scheiden van afval begint bij de inwoners zelf en wij stimuleren mensen daar ook in.

Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook al stijgt hierdoor de lokale belasting

SRH is van mening dat er in Haarlemmermeer geen armoede hoeft te zijn, wij zijn zo een ontzettend rijke gemeente en daarom vinden wij dat er meer geld naar armoedebestrijding mag gaan.

De gemeente moet schulden van inwoners tijdelijk kunnen overnemen om boetes (incassokosten) te voorkomen, ook als het hierdoor financiële risico’s loopt

SRH is van mening dat de gemeente geen schulden moet overnemen dit omdat alle inwoners dan worden opgezadeld met schulden van anderen.

Om zorg betaalbaar te houden, moet de bijdrage voor de WMO-voorzieningen (bijv. thuiszorg, dagbesteding) omhoog voor hogere inkomens

SRH is van mening dat de zorg altijd goed geregeld moet worden in Haarlemmermeer, maar wij vinden niet dat een enkele groep hiervoor moet opdraaien, SRH vind dat de belasting op het bouwen van niet betaalbare woningen omhoog moet. Op deze manier kunnen wij de zorg draaiende houden.

Voor klachten over gemeentelijke zorg moet een lokale ombudsman komen

SRH is van mening dat de klachten direct bij de verantwoordelijke persoon terecht moeten komen.

De gemeente moet extra geld uittrekken om inwoners om te scholen naar sectoren met tekorten op de lokale arbeidsmarkt

SRH is van mening dat iedereen samen de maatschappij draaiende houdt, daarom vinden wij dat de gemeente daar ook haar toevoeging aan moet hebben door mensen om te scholen naar bepaalde sectoren.