Programma

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.

Is dat een terechte constatering?

VOLGENS SRH IS HET ZEKER TERECHT DAT DE BURGERS DE POLITIEK NIET MEER VERTROUWD.

Na ruim acht jaar raadslid te zijn in de gemeente Haarlemmermeer, kan ik , Rinus Beusenberg, concluderen dat de burgers terecht wantrouwend kunnen zijn over de politiek. Niet alleen over de landelijke politiek, maar het is zeker ook terecht dat de burgers van Haarlemmermeer geen vertrouwen hebben in de politiek van de gemeente Haarlemmermeer.

Wat wij nog steeds veel te veel missen in de gemeente Haarlemmermeer is politieke durf en moed bij individuele raadsleden; de meeste raadsleden zijn bang om ertegenin te gaan. In de wandelgangen durft men iets te zeggen, zij het niet hardop.

Acht jaar geleden [2010] schreef SRH onderstaande zinnen.

SRH wil fraude en corruptie keihard aanpakken.
Tevens wil SRH verschillende onderzoeken laten verrichten naar deze misstanden.
SRH is ervan overtuigd dat er binnen het gemeentelijk apparaat sprake is van grootschalige fraude en corruptie. Vele dossiers komen hiervoor in aanmerking.
Waaronder De Liede noord, zuid en west, de Cruquius Plan Spaernhove, de Cruquius zuid, A4 Zone West, Kop van de Vijfde baan, A4 Brugrestaurant, de Wilhelminahoeve enz. enz.
De VVD zou onderzoek doen naar dubieuze grondtransacties en ook moest er duidelijkheid komen in de dossiers van Beusenberg en wanneer de duidelijkheid er zou zijn en er niets te vinden was, dan zou het huidige college korte metten maken met de smaad en lastercampagne die Beusenberg al vele jaren voert. Ernst & Young die de opdracht kreeg, merkte op dat bij de aanvang en voortgang van fase twee, er rekening mee gehouden moest worden dat bij doorgang van het onderzoek, de uitkomst van het onderzoek, wel eens de rechtszaken tussen de gemeente en Beusenberg aanzienlijk zouden kunnen compliceren. Het onderzoek werd direct gestopt en BING moest het afmaken.
Achteraf bleek de toenmalige burgemeester, de heer Fons Hertog, werkzaamheden voor dit bureau te verrichten. Maar de meerderheid van de raad zwijgt over deze wetenschap, en helpt op deze manier doofpotbeleid in ere te houden, de grote vraag is alleen, WAAROM?

SRH belooft klokkenluiders te beschermen en zo nodig ook van juridische bijstand te voorzien.
Verschillende klokkenluiders hebben zich de afgelopen jaren gemeld bij zowel de raad, als bij het college om deze misstanden aan de kaak te stellen.
Deze door klokkenluiders aangedragen misstanden werden wederom in de doofpot gehouden.
Klokkenluiders werd op een schandalige manier de mond gesnoerd.

SRH wil een diepgravend onderzoek naar (oud-)bestuurders en directeuren van de gemeente Haarlemmermeer i.v.m. onregelmatigheden.
SRH wil dat deze onderzoeken plaatsvinden en de gestopte onderzoeken door het huidige college worden afgemaakt. SRH is van mening dat er een grootschalig onderzoek moet plaatsvinden naar bovengenoemde betrokkenen. Alleen al het stopzetten van onderzoeken naar misstanden in o.a. grondtransacties is reden te meer dat voornoemd onderzoek afgemaakt moet worden. Ook wil SRH dat de juridische bijstand en de daaraan gekoppelde kosten voor (oud-)bestuurders die achteraf gezien in de fout zijn gegaan door de betrokkenen terug worden betaald.

SRH wil een einde aan machtspolitiek van VVD, CDA, GroenLinks en de PvdA.
Raadsleden van bovengenoemde partijen laten zich intimideren en onder druk zetten door fractievoorzitters en collegeleden of zij spelen smerige spelletjes tegen niet bevriende ondernemers van het college mee. SRH vindt dit verwerpelijk en vindt dat deze manier van politiek voeren, moet stoppen. Door dit beleid wordt er een doofpotklimaat geschapen. Juist in bovengenoemde partijen staat de doofpotcultuur hoog in het vaandel.
In meerdere dossiers doet men er alles aan om het deksel op de doofpot te houden.

SRH is van mening dat het huidige drugsbeleid op de schop moet. Het door het college genomen besluit, om meerde coffeeshops in de Haarlemmermeer toe te staan, is volgens SRH een slecht plan. De landelijke tendens dat op verschillende plekken in Nederland coffeeshops onder dwang gesloten worden, is voor SRH een reden te meer om het huidige beleid te herzien. Ook het plan om legale hennepteelt toe te staan, is voor SRH een stap te ver.

SRH zet zich in om goede en goedkope starters woningen voor de jeugd te ontwikkelen.
Er wordt veel geroepen dat de jeugd de toekomst heeft. Volgens SRH wordt de jeugd juist in de Haarlemmermeer een eerlijke toekomst onthouden.
Dat komt doordat de huidige politiek alles in het werk stelt om de projectontwikkelaars hun zakken op een schandalige manier te laten vullen en dat over de ruggen van onze jeugd.

SRH zal strijden voor betaalbare sociale woningbouw.
Er is een groot tekort aan sociale woningbouw, zowel in de huur- als koopsector.
Ook hier geldt dat de enigen die welvaren bij deze sector de projectontwikkelaars zijn.
SRH zal strijden voor - in het bijzonder - deze sector en zal er tevens op toezien dat ook hier de woekerprijzen sterk zullen worden verlaagd.

Sport, Recreatie en Gezondheid staat bij SRH hoog op de agenda.
SRH is voor een gedegen beleid om de inwoners van de Haarlemmermeer te laten genieten van sport en recreatie.

SRH vindt dat zorg beter moet en kan, daar waar mogelijk is.
'Zorg moet en kan beter', hoor je vaak, maar ondertussen lopen de kosten maar gestaag op.
En van personeel in deze sector wordt verwacht dat zij nog harder werken zodat er nog meer in deze sector bezuinigd kan worden. SRH is tegen bezuinigingen in de zorg.

SRH vindt dat zorg beter moet en kan, daar waar mogelijk is.
'Zorg moet en kan beter', hoor je vaak, maar ondertussen lopen de kosten maar gestaag op.
En van personeel in deze sector wordt verwacht dat zij nog harder werken zodat er nog meer in deze sector bezuinigd kan worden. SRH is tegen bezuinigingen in de zorg.

SRH wil meer en bredere parkeerplaatsen.
Het parkeer- en ontmoedigingsbeleid ten aanzien van mobiliteit moet worden gestopt, vindt SRH. In nieuwbouwwijken is al meerdere keren bewezen dat een tekort aan parkeerplaatsen voor onrust en onvrede zorgen. SRH staat voor voldoende parkeergelegenheid en vooral ruime parkeerplaatsen. De huidige parkeervakken zijn veel te smal en zorgen daardoor voor onnodige schade aan auto’s.

SRH wil niet bezuinigen. Sterker nog SRH wil 100 miljoen euro de aankomende vier jaar teruggeven aan de inwoners van Haarlemmermeer. 25 miljoen euro per jaar.
De economie draait op volle toeren, het is nu hoog tijd dat de inwoners van Haarlemmermeer daar zelf ook van mee gaan profiteren.

SRH wil het grondbeleid aanscherpen en wil dat de gemeente een veel actievere rol gaat spelen bij grondverwerving. Niet alleen een diepgravend onderzoek naar grondtransacties is nodig om onregelmatigheden vast te kunnen stellen. Er zal ook een strafrechtelijk onderzoek op moeten volgen om de schade te kunnen verhalen op en bij betrokken partijen.

SRH wil graag de stemmers van Geert Wilders en nu ook van Thierry Baudet in de Haarlemmermeer vertegenwoordigen. SRH steunt een groot gedeelte van de standpunten van de PVV, maar is wel geschrokken van verschillende uitspraken van Geert Wilders. Onder andere de opmerking over de Kopvoddentaks, is bij SRH niet in goede aarde gevallen. Dat vinden wij ook in onze hele fractie.

SRH is tegen discriminatie en racisme.
Discriminatie -in welke vorm dan ook- moet worden bestreden. SRH zal er alles aan doen, wat in haar macht ligt om discriminatie en of racisme tegen te gaan.

SRH is voor vrijheid in geloofsovertuigingen, behalve in het publieke domein zoals gemeenten en scholen. Volgens SRH is iedereen vrij om haar of zijn geloofsovertuiging in alle vrijheid te beleven.
SRH heeft niets tegen de Islam, zolang de Islam niets tegen andere geloofsovertuigingen heeft en een ieder in haar of zijn waarden laat. Voor SRH is ieder mens op de wereld even “heilig”.

SRH vindt dat asielzoekers een eerlijke kans moeten krijgen.
Asielzoekers melden zich met vele duizenden aan in Nederland. Komen er asielzoekers uit andere Europese landen waar zij zijn afgewezen, dan vindt SRH dat deze afgewezen asielzoekers direct uit Nederland uitgezet dienen te worden.

Bij SRH staat het welzijn van dieren hoog op de agenda. Vaak komt het voor dat huisdieren gedumpt worden omdat de kosten van huisdieren eventueel te hoog worden. SRH wil dan ook dat er binnen haar gemeentegrenzen een goede voorlichtingscampagne komt die mensen erop wijst dat dieren niet alleen aandacht vragen, maar ook geld kosten.

SRH gaat de strijd aan tegen stille armoede.
Stille armoede komt steeds vaker voor. SRH zal er alles aan doen om ook deze problemen aan te pakken. SRH wil en zal de belangen van deze mensen behartigen en ook verdedigen.

SRH wil keiharde aanpak van illegale prostitutie.
In verschillende hotels in Nederland zijn illegale prostituees werkzaam, zo ook in het Van der Valk hotel aan de A4. Reeds vele jaren is er sprake van grootschalige illegale prostitutie in voornoemd hotel. SRH wil dat de gemeente optreedt tegen deze misstanden.

SRH vindt dat de heers- en verdeelcultuur van de VVD moet stoppen.
In vele dossiers is overduidelijk dat er sprake is van heers en verdeel. In het bijzonder bij de VVD. SRH vindt deze manier van besturen verwerpelijk en zal er ook daarom alles aan doen om deze praktijken te stoppen. Fraude en corruptie wordt met deze werkwijze in de hand gewerkt. SRH staat voor openheid en duidelijkheid, zowel naar de burgers als naar ondernemers toe.

SRH streeft naar een gezond leef-, woon- en werkklimaat.
Alleen al voor onze jeugd is het van groot belang dat een goede balans gevonden wordt in een goed milieuplan. SRH staat achter duurzame en energiebesparende projecten.

SRH is voor een goed onderwijsbeleid.
SRH vindt dat er in het onderwijs niet bezuinigd mag worden. De jeugd heeft de toekomst, met een goede opleiding zeker, vindt SRH.

SRH is voor uitbreiding van Luchthaven Schiphol, maar stelt daar wel tegenover dat de veiligheid en het leefklimaat niet in het geding mogen komen. Luchthaven Schiphol is voor Nederland en de Haarlemmermeer van economisch levensbelang. SRH stelt daar wel een goede balans tegenover. Verschillende gebieden in onze gemeente ondervinden last van de aankomende en vertrekkende vliegtuigen, daar is SRH zich terdege van bewust en heeft daar ook wel begrip voor. Aan de andere kant vindt SRH dat de inwoners weten dat zij in de buurt van een luchthaven wonen.

SRH maakt zich sterk voor onze ondernemers en de economie.
SRH vindt dat KAFKA niet in de polder thuis hoort. In het dossier Hoenderdos is het bureau KAFKA ingehuurd, om de problemen in dit dossier te onderzoeken.
Ruim tien jaar is de heer Hoenderdos onnodig aan het lijntje gehouden, nu moet voornoemd bureau onderzoek doen, omdat de meerderheid van de raad niet de ballen heeft om de fouten die in dit dossier zijn gemaakt ruiterlijk toe te geven. SRH verwerpt deze aanpak en wil alsnog en zodra de nieuwe raad geïnstalleerd is, de zogenaamde hoofdpijndossiers direct oplossen. SRH zal er tevens voor zorgdragen, dat bij fouten door de gemeente direct een rechtvaardige afhandeling zal plaatsvinden.

SRH zal zich in de toekomst volledig voor u inzetten, uw belangen verdedigen en u vertegenwoordigen.
Politiek is meer dan een grote bek hebben over andere partijen en politici.

De fractievoorzitter van SRH laat hierbij weten, de bedreiging van het college van B&W als een compliment te zien. Dat betekent dat het college van B&W, SRH ook na acht jaar nog steeds niet onder de zo gewenste controle heeft. Sterker nog, zoon Tim Beusenberg zal op 21 november 2018 op plek twee staan van de lijst bij SRH. Tim Beusenberg is rechten gaan studeren bij de Hoge School van Amsterdam, juist om uw belangen nog beter te kunnen behartigen en te kunnen beschermen. Zowel vader Rinus Beusenberg als zoon Tim Beusenberg rekenen op uw steun, alvast dank daarvoor

©2021 - Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services